Unistats

Cyfreithiol

Hygyrchedd

Hygyrchedd

Mae'r wefan hon wedi cael ei dylunio gyda hygyrchedd mewn golwg.  'Rydym wedi cymryd camau i wneud y wefan yn haws i bawb i'w defnyddio, pa bynnag borwr y byddwch yn ei ddefnyddio.

Gallwch ddefnyddio'r opsiynau hygyrchedd sydd wedi cael eu hadeiladu i mewn o borwyr poblogaidd, neu ddefnyddio'r opsiynau sydd ar gael ar draws y rhan fwyaf o borwyr, megis defnyddio CTRL +/- ar eich bysellfwrdd i symud i mewn ac allan.  Gallwch hefyd ganfod eich ffordd o gwmpas gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig os ydych chi'n cael anhawster wrth ddefnyddio llygoden.

Noder y gall llinell amser Twitter sydd i'w gweld ar yr hafan achosi problemau bach gyda rhai technolegau cynorthwyol penodol. Oherwydd ei bod yn cael ei chreu gan Twitter, nid ydym yn gallu datrys y problemau hyn. Mae Twitter yn gwella ei wasanaeth yn barhaus ac rydym yn gobeithio y caiff hyn ei ddatrys ymhen amser.

Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio'r wefan hon, yna rhowch wybod i ni ar bob cyfrif, fel y gallwn wella'r safle.  Gallwch ddefnyddio ein ffurflen cysylltu â ni.

Defnyddwyr sydd â nam ar eu golwg

Mae cynllun y wefan hon yn golygu ei bod yn cydnaws â meddalwedd darllen sgrîn ac mae'r cynnwys i gyd wedi cael ei gadarnhau i fod yn weladwy i'r rheiny sy'n ddall o ran lliwiau.

'Rydym wedi dylunio'r wefan i gydymffurfio â lefel 2 o argymhellion 2.0 o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau ar gyfer gwneud cynnwys y we'n fwy hygyrch.  Dylai hyn wneud y wefan yn hygyrch i amrediad ehangach o bobl, boed ag anabledd neu beidio.

Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwefannau

'Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod y wefan yn parhau i fod yn hygyrch a hawdd i'w defnyddio.  Fel rhan o hyn, mae'r wefan yn cael ei phrofi'r rheolaidd gydag amrediad o ddefnyddwyr, gan gynnwys y rheiny sydd ag anghenion mynediad penodol.

Os ydych chi'n cael unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd neu os oes gennych chi unrhyw anawsterau hygyrchedd, dyma wybodaeth a all fod yn ddefnyddiol i chi.

Os ydych chi angen cymorth i ddechrau arni ar-lein. Camau cyntaf gyda'r rhyngrwyd (BBC WebWise)

Gallwch ganfod cwrs hyfforddiant rhyngrwyd am ddim sy'n gyfleus i chi
mae canolfannau ar-lein y DU yn cynnig hyfforddiant cyfrifiadur a rhyngrwyd am ddim ledled y wlad.

Os nad oes gennych chi fynediad rheolaidd i gyswllt â'r rhyngrwyd

Os ydych yn ei chael yn anodd defnyddio bysellfwrdd neu lygoden

Os nad ydych yn gallu gweld yn dda iawn

Os ydych chi'n ddall

Telerau ac amodau mynediad i'r wefan hon a'r defnydd ohoni

1. Cyflwyniad

Darperir gwefan Unistats sydd wedi'i lleoli yn http://unistats.direct.gov.uk, ac yn cynnwys unrhyw gynnwys, gwybodaeth a deunyddiau sydd arni (y "Wefan" hon), gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) ("ni", "ein"). Mae'n cynnig gwybodaeth safonedig am gyrsiau i israddedigion. Mae'n eich galluogi i gymharu data swyddogol am gyrsiau prifysgolion a cholegau (y "Gronfa Ddata"). Darparwyd y wybodaeth sydd yn y Gronfa Ddata gan brifysgolion a cholegau, arolygon o fyfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf neu sydd wedi gadael a darparwyr data eraill.

2. Derbyniad

Mae mynediad i'r Wefan hon a'r defnydd ohoni yn amodol ar dderbyn darpariaethau'r telerau a'r amodau isod ar gyfer mynediad i'r wefan hon a'r defnydd ohoni ac unrhyw hysbysiadau a/neu gyfarwyddiadau cyfreithiol eraill a fydd yn ymddangos ar y Wefan hon o bryd i'w gilydd (gyda'i gilydd "Telerau Defnydd") a chydymffurfio a'r telerau a'r amodau hynny. Caiff y Telerau Defnyddio eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr a'u dehongli yn unol â'r gyfraith honno, a bydd unrhyw anghydfod yn ymwneud â'r amodau hyn yn amodol ar awdurdodaeth gyfyngedig llysoedd Cymru a Lloegr.

PWYSIG: Drwy gael mynediad i'r Wefan hon a'i defnyddio cymerir yn ganiataol eich bod wedi darllen, deall a derbyn y Telerau Defnydd hyn. Os na fyddwch yn cytuno i gael eich rhwymo wrth y Telerau Defnydd hyn ni ddylech barhau i gael mynediad i'r Wefan hon a'i defnyddio nac unrhyw gynnwys sydd arni (yn cynnwys unrhyw gynnwys y byddwch wedi'i gopïo neu'i lawrlwytho).

3. Argaeledd y wefan

Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y Wefan ar gael yn gyffredinol, ni fyddwn yn gwneud datganiad neu warantau i'r perwyl hwnnw.

Cadwn yr hawl i dynnu'n ôl fynediad i'r Wefan hon neu ran ohoni am gyfnodau er mwyn addasu ei chynnwys, neu er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw wedi'i drefnu neu heb ei drefnu ac at ddibenion eraill, heb roi rhybudd i chi.

Gan y byddwch yn cael mynediad i'r Wefan hon drwy rwydweithiau telathrebu trydydd parti, yr ydych yn cydnabod na allwn warantu y bydd y Wefan hon ar gael heb i ddim amharu arni neu heb nam. Yn yr un modd ni allwn warantu y bydd yn ddiogel trosglwyddo unrhyw wybodaeth dros rwydweithiau telathrebu o'r fath nac y byddwch yn gallu cael mynediad i'r Wefan hon bob tro.

PWYSIG: darperir y Wefan hon i chi felly "fel y mae" a "phan fydd ar gael".

4. Defnyddiwr cofrestredig

Gallwch ddewis dod yn ddefnyddiwr cofrestredig y Wefan er mwyn i chi allu arbed eich chwiliadau o'r Gronfa Ddata ("Defnyddiwr Cofrestredig"). Pan fyddwch yn cofrestru fel Defnyddiwr Cofrestredig, yr ydych yn cytuno i ddarparu gwybodaeth gywir, cyfoes a chyflawn, fel y gofynnir amdani gan y Wefan ("Eich Data") a diweddaru Eich Data yn brydlon pan fydd unrhyw newidiadau iddynt.

Yn gyfnewid am hynny yr ydym yn cytuno i ddefnyddio Eich Data dim ond at ddibenion eich galluogi i arbed eich chwiliadau o'r Gronfa Ddata a dim ond yn unol â'r Telerau Defnydd hyn.

5. Cynnwys

Er ein bod yn ymdrechu i sicrhau bod y wybodaeth sydd yn y Gronfa Ddata ("Gwybodaeth am Addysg Uwch") yn gywir, yn briodol ac yn gyfoes, dylech nodi:

 • gan fod y Wybodaeth am Addysg Uwch yn cael ei darparu gan brifysgolion, darparwyr addysg uwch eraill a myfyrwyr, ni allwn fonitro pob eitem ac ni fyddwn yn gwneud hynny;
 • nid ydym yn gwneud unrhyw ddatganiad, gwarant neu ardystiad ynghylch y Wybodaeth am Addysg Uwch na'i chywirdeb; ac
 • mae unrhyw beth sydd ar y Wefan hon er gwybodaeth yn unig ac nid yw'n gyfystyr â chyngor cyfreithiol neu broffesiynol.

Er ein bod yn defnyddio meddalwedd chwilio feirysau i wirio cynnwys y Wefan, ni allwn warantu nad oes feirws ac/neu nam arni. Dylech wirio unrhyw gynnwys cyn ei lawrlwytho bob tro. Byddwch yn lawrlwytho unrhyw gynnwys o'r wefan ar eich menter eich hun, ac ar y sail honno chi fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i'ch system gyfrifiadurol neu am golli data a fydd yn deillio o lawrlwytho cynnwys o'r fath.

PWYSIG: Noder mai chi sy'n gwbl gyfrifol am unrhyw benderfyniadau a wnewch yn seiliedig ar y wybodaeth a gynhwysir ar y Wefan. I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod a fydd yn deillio o ddefnyddio'r Wefan.

6. Perchnogaeth a defnyddio'r cynnwys

Yr ydych yn cydnabod mai ni neu ein trwyddedwyr eraill (fel y bo'n briodol) sy'n berchen ar bob hawlfraint, hawliau cronfa ddata, hawliau dylunio, nodau masnach a hawliau eraill yn ymwneud ag eiddo deallusol (p'un a ydynt wedi'u cofrestru neu fod modd eu cofrestru neu fel arall) ledled y byd, am gyfnod llawn hawliau o'r fath ("Hawliau Eiddo Deallusol") sy'n ymwneud â'r Wefan hon (yn cynnwys y Gronfa Ddata).

Eich trwydded ar gyfer y Gronfa Ddata

Yr ydym ni, ar ein rhan ni ein hunain ac ar ran ein trwyddedwyr, yn rhoi trwydded fyd-eang, di-freindal, bythol, anghyfyngol i chi i ddefnyddio'r Wybodaeth am Addysg Uwch yn amodol ar yr amodau isod.

Nid yw'r drwydded hon yn effeithio ar eich rhyddid o dan eithriadau neu gyfyngiadau delio teg neu ddefnydd teg neu unrhyw hawl neu gyfyngiad arall yn ymwneud â hawlfraint neu gronfa ddata.

Mae rhyddid i chi:

 1. gopïo, cyhoeddi, dosbarthu a throsglwyddo'r Wybodaeth am Addysg Uwch;
 2. addasu'r Wybodaeth am Addysg Uwch; a
 3. 6.1.3 manteisio'n fasnachol ar y Wybodaeth am Addysg uwch, er enghraifft drwy ei chyfuno â gwybodaeth arall, neu drwy ei chynnwys yn eich cynnyrch neu'ch rhaglen eich hun.

Os byddwch yn gwneud unrhyw un o'r uchod, rhaid i chi:

 1. cydnabod ffynhonnell y Wybodaeth am Addysg Uwch drwy gynnwys y datganiad canlynol:

  © Atgynhyrchir deunydd hawlfraint HEFCE gyda chaniatâd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE) a gellir ei ddefnyddio yn ei ffurf wreiddiol o'r wefan hon: http://unistats.direct.gov.uk. Mae pob hawlfraint a hawliau eraill sy'n ymwneud ag eiddo deallusol yn unrhyw ddeunydd sydd ar wefan Unistats yn eiddo i HEFCE neu ei drwyddedwyr.

  a, lle y bo'n bosibl, darparu dolen i'r drwydded hon;
 2. sicrhau nad ydych yn defnyddio'r Wybodaeth am Addysg Uwch mewn ffordd sy'n awgrymu unrhyw statws swyddogol neu ein bod yn eich cymeradwyo chi neu eich defnydd o'r Wybodaeth am Addysg Uwch;
 3. sicrhau nad ydych yn camarwain eraill neu'n cam-gyfleu'r Wybodaeth am Addysg Uwch neu ei ffynhonnell; a
 4. sicrhau nad yw eich defnydd o'r Wybodaeth am Addysg Uwch yn torri Deddf Diogelu Data 1998 neu'r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (Cyfarwyddiaeth y CE) 2003.

Mae'r rhain yn amodau pwysig o'r drwydded hon ac os na fyddwch yn cydymffurfio â hwy daw'r hawliau a roddwyd i chi o dan y drwydded hon i ben yn awtomatig.

Eithriadau

Nid yw'r ddogfen hon yn cwmpasu'r defnydd o logos y wefan hon ac eithrio pan fyddant yn rhan annatod o ddogfen neu set ddata.

7. Dolenni i wefannau trydydd partïon

Yr ydym yn darparu dolenni i wefannau a chynnwys trydydd partïon er cyfleustra. Nid argymhellion yw'r dolenni hyn. Noder y gall cynnwys trydydd partïon fod yn amodol ar y telerau a'r amodau a bennwyd gan berchennog y cynnwys a allai fod yn drydydd parti. Nid yw cynnwys dolenni i wefannau trydydd partïon yn golygu ein bod yn cymeradwyo unrhyw gynnwys sydd ar y gwefannau y gellir cael mynediad iddynt drwy'r dolenni hynny. Nid yw HEFCE yn gyfrifol am gynnwys gwefannau trydydd partïon o'r fath a thrwy hyn mae'n ymwadu pob atebolrwydd am unrhyw golled a/neu ddifrod y gallech ei ddioddef yn sgil cael mynediad i gynnwys o'r fath a/neu ddefnyddio cynnwys o'r fath.

8. Cwcis y we

Yr ydym yn defnyddio dau fath o gwcis ar ein Gwefan:

 • Cwcis y we
  Mae cwcis y we yn cynnwys ffeiliau bach, sy'n aml yn cynnwys codau adnabod unigryw, sy'n cael eu hanfon gan weinyddion y we i borwyr y we, ac sydd wedyn yn gallu cael eu hanfon yn ôl i'r gweinydd bob tro y bydd y porwr yn gwneud cais am dudalen gan y gweinydd. Gall gweinyddion y we eu defnyddio i ddynodi ac olrhain defnyddwyr wrth iddynt welywio i wahanol dudalennau gwefannau a dynodi defnyddwyr sy'n dychwelyd i wefan. Os byddwch yn dod yn Ddefnyddiwr Cofrestredig, yr ydym yn defnyddio cwcis i'ch galluogi i arbed eich chwiliadau a dychwelyd atynt yn ddiweddarach. Drwy ddod yn Ddefnyddiwr Cofrestredig, yr ydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio'r cwcis at y dibenion hyn.
 • Google Analytics
  Mae gwefan Unistats yn defnyddio Google Analytics, sef gwasanaeth dadansoddi'r we a ddarperir gan Google, Inc. Mae Google Analytics yn defnyddio cwcis i werthuso eich defnydd o'r wefan ac yn llunio adroddiadau i ni ar y gweithgaredd ar y wefan.
  Mae Google yn storio'r wybodaeth a gasglwyd gan y cwci ar weinydd yn yr Unol Daleithiau. Gall Google drosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd partïon hefyd lle mae'n ofynnol iddo wneud hynny o dan y gyfraith, neu os bydd trydydd partïon o'r fath yn prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Drwy ddefnyddio gwefan Unistats, yr ydych yn cytuno y gall Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac at y dibenion a amlinellir uchod.
  Nid oes rhaid i chi dderbyn y cwci hwn a gallwch ei wrthod neu ei ddileu. Mae rhagor o wybodaeth am sut i wneud hyn ar gael ar Google:
  http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

9. Cysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon neges e-bost atom i: kis@hefce.ac.uk

Neu drwy ysgrifennu atom yn:
Y Tîm Darparu Gwybodaeth
Provision of Information team
HEFCE, Northavon House
Coldharbour Lane, Frenchay
Bristol
BS16 1QD

Cwcis

Cwcis yw ffeiliau bach a gaiff eu storio ar eich cyfrifiadur. Er mwyn gwneud y wefan yn symlach, mae'n dal ychydig bach o wybodaeth er mwyn teilwra tudalen at ddibenion defnyddiwr unigol. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn gwneud hyn hefyd.

Mae'n gwneud pethau'n haws drwy gofio gosodiadau 'rydych wedi eu cyflwyno eisoes, yn ogystal â chasglu data ynglŷn â sut 'rydych yn defnyddio'r wefan fel y gallwn fod yn sicr ein bod yn cwrdd â'ch hanghenion.

Defnydir y cwcis hyn i wella eich profiad pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan, ac ni chânt eu defnyddio mewn unrhyw ffordd i'ch hadnabod chi'n bersonol. Gallwch reoli sut y byddwch eisiau i'r cwcis gael eu defnyddio, neu eu dileu gan ddefnyddio'r gosodiadau ar eich porwr. Os ydych yn dileu neu'n diddymu unrhyw cwcis a ddefnyddir gan ein gwefan, mae'n bosibl na fyddwch yn gallu cael mynediad i rai nodweddion penodol.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â cwcis a sut y gallwch chi eu rheoli hwy, ewch i AboutCookies.org.

Sut i ddefnyddio cwcis

Mae'r tabl isod yn rhestru'r cwcis a ddefnyddir gan y wefan hon.

Enw Cynnwys Daw i ben Diben
AnonymousUserId Rhif hap a damwain 70 diwrnod. Caiff ei ddiddymu ar ôl mewngofnodi / cofrestru. Fe'i defnyddir i storio eich rhestr-fer, cynorthwy-ydd cwrs a chwiliadau a arbedwyd heb gael eich cofrestru ar y safle (e.e. pan fyddwch yn pori drwy'r safle fel gwestai). Caiff y rhain eu trosglwyddo i'ch cyfrif wrth gofrestru.
__RequestVerificationToken_Lw__ Rhif hap a damwain Sesiwn / nid yw'n barhaus Fe'i defnyddir i atal ymosodiadau Twyll ar ffurf Ceisiadau Traws-safle (CSRF). Mae ymosodiad CSFR yn gorfodi eich porwr i gynnal gweithredoedd nad oeddech wedi eu bwriadu.
ASP.NET_SessionId Rhif hap a damwain Sesiwn / nid yw'n barhaus Fe'i defnyddir i storio gosodiadau dros dro sy'n gwella eich profiadau tra'n defnyddio'r safle hwn, megis cofio cyflwr y fasged sy'n cynnwys eich rhestr-fer.
.ASPXAUTH Tocyn dilyswydd ar ffurf côd Sesiwn / nid yw'n barhaus Fe'i defnyddir i ganfod os ydych chi wedi mewngofnodi i'n system gyda'ch cyfrif diogel.
Unistats.Cookies Accept 70 diwrnod Defnyddir i storio eich bod yn derbyn polisi Briwsion Unistrats
Unistats.MobileToDesktop True 24 awr Defnyddir i storio eich dewisiadau i ddefnyddio'r wefan lawn ar ddyfais symudol.

Mae gwefan Unistats yn defnyddio Google Analytics

Data mynediad agored

Os ydych am ddefnyddio set data Unistats ar gyfer eich cymwysiadau eich hunan, gallwch fynd i'r data yn y dulliau canlynol:

 1. Trwy Ryngwyneb Rhaglennu Cymhwysiad (API) sy'n caniatáu i ddefnyddwyr trydydd parti fewnosod y data yn eu safleoedd neu gymwysiadau eu hunain mewn amser go iawn.
 2. Fel llwythiad i lawr Iaith Farcio Estynadwy o'r set ddata gyfan a ddarperir gan HESA. Caiff hon ei diweddaru ar yr un amserlen dreigl â'r prif safle Unistats.

I gael y rhestr lawn o ddata Unistats, gweler y sgema XML a ddarperir fel llwythiad i lawr XML gan HESA, a'r nodiadau canllaw [PDF 1Mb] ategol. Caiff y sgema ei diweddaru ar yr un amserlen dreigl â'r prif safle Unistats.

Mae'n rhaid i unrhyw drydydd parti sydd eisiau defnyddio'r data hyn at eu pwrpasau eu hunain ddilyn y canllawiau defnydd priodol fel y'u hesbonnir yn y ddogfen Telerau ac amodau am fynd i'r wefan hon a'i defnyddio isod.

Darllener: Telerau ac amodau ar gyfer mynd i'r wefan hon a'i defnyddio

Ymrwymiad i’r Gymraeg

Mae gwybodaeth am brifysgolion a cholegau Cymru ar gael ar Unistats yn Gymraeg a Saesneg. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd rhai cyrsiau lle na ddangosir geiriad y Gymraeg (er enghraifft os darparwyd data'r cwrs yn Saesneg yn unig) a byddem yn croesawu eich adborth am y rhain.

Sylwer y dangosir gwybodaeth am gyrsiau mewn sefydliadau yng ngweddill y DU yn Saesneg yn unig.

 

Os chwliwch Unistats yn Gymraeg (e.e. yn ôl pwnc neu deitl cwrs), yna bydd y canlyniadau a gewch i ddechrau ond ar gyfer prifysgolion a cholegau Cymru. Er mwyn gweld cyrsiau tebyg ar draws y DU, bydd angen i chi glicio ar y ddolen ar ochr dde'r dudalen honno o'r enw "Gweld cyrsiau tebyg mewn prifysgolion a cholegau eraill"