Unistats
Nôl

Manchester Metropolitan University

Gweler yr holl gyrsiau 616 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
All Saints Grosvenor Square Manchester M15 6BH
Ffôn
01612 472000

Ewch i wefan Manchester Metropolitan University

Undebau myfyrwyr

Manchester Campus

Manchester City FC Etihad Campus

University of Manchester/MMU


Canlyniadau asesiadau ansawdd
Asesu Ansawdd yw'r broses mae cyrff cyllido addysg uwch yn ei defnyddio i gael sicrwydd am safon y cymwysterau a ddyfernir gan ddarparwr addysg uwch ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Mae'n ofynnol i bob darparwr addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Canlyniad Adolygiad Darparwr Blynyddol (ADB): Yn bodloni'r gofynion

Mae'r darparwr hwn yn bodloni'r gofynion ar gyfer ansawdd a safonau'n llawn. Mae hyn yn golygu bod:

  • Safonau'r cymwysterau'n ddibynadwy ac yn rhesymol gymharol â'r rhai ledled y DU;
  • Profiad academaidd y myfyrwyr o ansawdd uchel;
  • Canlyniadau'r myfyrwyr yn gyffredinol dda neu'n rhagorol a'r darparwr wedi dangos gwelliant parhaus mewn perthynas â hwy.
Yn bodloni'r gofynion Mae'r darparwr hwn yn bodloni gofynion ar gyfer ansawdd a safonau yn llawn.
Yn bodloni'r gofynion gyda chynllun gweithredu Mae'r darparwr hwn yn bodloni gofynion ar gyfer ansawdd a safonau ac mae ganddo gynllun gweithredu ar waith mewn rhai meysydd.
Yn aros Nid yw canlyniad yr adolygiad darparwr blynyddol ar gyfer y darparwr hwn ar gael eto. Ystyr canlyniad 'yn aros' yw nad yw'r broses wedi cael ei chwblhau eto ar gyfer y darparwr hwn. Mae hwn yn ganlyniad niwtral ac nid yw'n dynodi sefyllfa bositif na negatif.
Nid yw'n bodloni'r gofynion Nid yw'r darparwr hwn yn bodloni gofynion ar gyfer ansawdd a safonau ar hyn o bryd.

Rhagor o wybodaeth am asesu ansawdd mewn addysg uwch

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd Manchester Metropolitan University y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors