Unistats
Nôl

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Gweler yr holl gyrsiau 430 ar gyfer y brifysgol hon neu'r coleg hwn
Pencadlys
College Road Carmarthen SA31 3EP
Ffôn
01267 676767

Ewch i wefan Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Undebau myfyrwyr

Abertawe

Llanbedr Pont Steffan

Caerfyrddin

Coleg Sir Gar

Caerdydd

Llundain

Coleg Penfro


Canlyniadau asesiadau ansawdd
Asesu Ansawdd yw'r broses mae cyrff cyllido addysg uwch yn ei defnyddio i gael sicrwydd am safon y cymwysterau a ddyfernir gan ddarparwr addysg uwch ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Adroddiad ar sicrhau ansawdd

Rhagor o wybodaeth am asesu ansawdd mewn addysg uwch


Mae'n ofynnol i bob darparwr addysg uwch fodloni gofynion cenedlaethol ar gyfer safon eu cymwysterau ac ansawdd y profiad academaidd a roddir i fyfyrwyr.

Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Mae’r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu yn gynllun gan y llywodraeth sy’n cydnabod dysgu ac addysgu rhagorol mewn prifysgolion a cholegau a chan ddarparwyr addysg uwch eraill. Mae’n darparu gwybodaeth i helpu myfyrwyr addysg uwch i ddewis ble i astudio.

Yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael, barnodd Panel y Fframwaith bod y darparwr addysg uwch yn cyflwyno addysgu, dysgu a chanlyniadau o ansawdd uchel i'w fyfyrwyr. Mae'n rhagori'n yn gyson ar ofynion ansawdd cenedlaethol llym ar gyfer addysg uwch y DU.

Edrychwch pam cafodd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant y dyfarniad hwn o dan y Fframwaith’

Mwy o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu


© OpenStreetMap contributors